a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. § (1) és (3) bekezdése előírásai alapján

Közzétételi lista
(1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista
a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót:2018-2019 Felvételi tájékoztató
b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számátNincs Ilyen
c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket isNincs Ilyen
d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításaitNincs Ilyen
e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,
f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,
g) a szervezeti és működési szabályzatot a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.-
(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza
a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,Pedagógusok és nevelő oktató munkát segítők NOKS dolgozók munkakörei és végzettségei
b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,Pedagógusok és nevelő oktató munkát segítők NOKS dolgozók munkakörei és végzettségei
c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,NETFIT
d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,
e) középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményeit,2017_2018 szakmai és érettségi vizsgák átlageredményei
f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,
g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,
h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,
i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.Osztalyok neve, létszám, osztályfőnök